Spotkanie dla rodziców „Nastrój dzieci i młodzieży w nauczaniu zdalnym (i nie tylko)”

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie, nauczyciele i specjaliści serdecznie zapraszają rodziców uczniów klas VII i VIII do wzięcia udziału w spotkaniu/prelekcji pt. „Nastrój dzieci i młodzieży w nauczaniu zdalnym (i nie tylko)”.

Temat ten jest bardzo aktualny i wymaga ogromnej wrażliwości, wzajemnego wsparcia oraz wiedzy na temat niepokojących sygnałów
związanych z obniżonym nastrojem NASZYCH DZIECI w trudnym okresie pandemii.
Spotkanie zostanie zrealizowane z wykorzystaniem platformy Microsoft TEAMS przez panią Katarzynę Michałek (pedagoga,
oligofrenopedagoga i psychoterapeutę) ze Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej w Tarnowie.

ZAPRASZAMY 24 lutego (środa) o godz. 16.30 (platforma MS TEAMS) po zalogowaniu prosimy dołączyć do spotkania zaplanowanego w kalendarzu.
Możliwe będą indywidualne konsultacje poprzez czat.

Plakat – tutaj.

Read More

Wypożyczanie książek w czasie nauki zdalnej

W okresie nauki zdalnej istnieje możliwość wypożyczenia książek z biblioteki szkolnej. Aby wypożyczyć książkę, należy najpierw dokonać jej zamówienia mailem wysłanym na adres: biblioteka331@op.pl. Zamówienie będzie do odbioru w terminie podanym przez nauczyciela bibliotekarza.

Read More

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Harmonogram pracy pedagogów, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w r. szk. 2020/2021.

Logopeda – mgr Edyta Łabuda (zast. za mgr Małgorzatę Szczepanik)

poniedziałek: 11:30 – 15:30

wtorek: 7:30 – 15:30

środa: 11:30 – 15:30

czwartek: 11:30 – 15:30

piątek: 7:30 – 9:30

Pedagog szkolny – mgr Patrycja Sikorska 

poniedziałek: 8:30 – 13:00

wtorek: 8:30 – 13:30

środa: 11:00 – 16:00

czwartek: 9:00 – 13:30

piątek: 11:00 -14:00

Terapeuta pedagogiczny/Doradca zawodowy – mgr Magdalena Szpunar 

poniedziałek: 11:15 – 16:15

wtorek: 10:20-15:20

środa: 10:20-15:20

czwartek: 11:30 – 16:15

piątek: 10:45 – 14:30

Psycholog szkolny- mgr Monika Łoboda

poniedziałek: 10:00 – 15:30

wtorek: 11:00 – 16:00

środa: 8:00 – 12:30

czwartek: 10:00 – 14:00

piątek: 8:00 -11:00

Read More

Harmonogram pracy nauczycieli świetlicy w r. szk. 2020/2021

Poniedziałek

Wtorek Środa Czwartek

Piątek

Bacik
Kinga
11.00-16.00 11.00-16.30 11.00-16.00 11.00-16.00 6.30-12.00
Bieniek Bożena 11.00-16.00 11.00-16.00 6.30-12.00 11.00-16.30 11.00-16.00
Fal
Małgorzata
11.00-16.30 11.00-16.00 11.00-16.00 6.30-12.00 11.00-16.00
Jacobsen Magdalena 7.00-9.35 7.00-9.40 7.00-9.35 7.00-9.35 7.00-9.35
Kamińska Katarzyna 11.00-16.00 6.30-12.00 11.00-16.00 11.00-16.00 11.00-16.30
Samborska
Marta
6.30-12.00 11.00-16.00 11.00-16.30 11.00-16.00 11.00-16.00
Read More

Zebrania dla Rodziców uczniów klas I

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że zebrania dla Rodziców uczniów klas pierwszych odbędą się w dn. 2 września 2020 r. o godz. 17:00:

 • klasa I a – sala A 22
 • klasa I b – sala A 21
 • klasa I c – sala A 19.

W związku z sytuacją pandemii, z zaleceniami i wytycznymi MEN, Ministerstwa Zdrowia oraz GiS prosimy, aby na zebranie związane z nowym rokiem szkolnym przybył tylko 1 rodzic lub opiekun dziecka – nowego ucznia naszej szkoły.

Prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci na zebranie. Przed wejściem do szkoły należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności tj. konieczność posiadania maseczek oraz zachowanie odległości co najmniej 1,5 m. W sali, w której odbywać się będzie zebranie należy mieć zasłonięte usta i nos. Bezwzględnie przy każdym wejściu do szkoły, każda osoba ma obowiązek dezynfekcji rąk.

Dyrekcja Szkoły

Read More

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego uczniom i pracownikom szkoły, w dniu 1 września 2020 r. zostają wyznaczone godziny, w czasie których uczniowie poszczególnych klas będą spotykać się z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Do szkoły będą mogli wejść tylko uczniowie w maseczkach (ściągają je w pomieszczeniach klasowych). Rodzice oczekujący na dzieci, muszą pozostać przed budynkiem szkoły. Wyjątek stanowią rodzice klas la,1b,1c.

Uczniowie, przebywający w szkole muszą zachować pomiędzy sobą 1,5m dystansu społecznego, nie mogą się grupować. Winni mieć zasłonięte usta i nos. Przy wejściu do szkoły muszą obowiązkowo zdezynfekować dłonie. Dotyczy to również rodziców dzieci wymienionych wyżej klas. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą, uczniowie bez zbędnej zwłoki, opuszczają – zachowując odpowiednie odstępy – budynek szkoły.

W związku z tym, poniżej zostaje przedstawiony harmonogram:

Godz. 8.00 klasy

8a – sala A9

8b – sala B8

8c – sala B26

3a – sala A6

3b – sala A7

3c – sala A8

Godz. 8.10 klasy

7ac – sala B17

7b – sala B34

7d – sala A15

2a – sala A20

2b – sala A16

2c – sala A5

Godz. 8.20 klasy

5a – sala B28

5b – sala A12

6a – sala B1

6b – sala B27

6c – sala B25

6d – sala B16

O godzinie 9.00 odbędzie się Msza Święta dla chętnych

Godz.  10.00 klasy

4a – sala A13

4b – sala B15

4c – sala A14

1a – sala gimnastyczna

1b – sala gimnastyczna

1c – sala gimnastyczna

Uroczyste rozpoczęcie roku dla klas I odbędzie w sali gimnastycznej (wejście od parkingu).
Rodziców prosimy o  zajęcie  miejsc  według przygotowanego planu z zachowaniem odległości zgodnych z wytycznymi co najmniej 1,5 m . Przypominamy o  obowiązku zdezynfekowania rąk przy wejściu oraz  zakrycia ust i nosa czyli konieczności posiadania maseczek.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 – do pobrania.

Read More

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający na terenie Miasta Tarnowa znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych, słuchaczom kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Dochód umożliwiający ubieganie się o stypendium szkolne w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 528,00 zł netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Stypendium może być przyznane w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Każdy uprawniony do otrzymania stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 musi przedstawić dokumenty potwierdzające poniesione wydatki edukacyjne.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz załącznikami składa się do dnia 15 września danego roku w szkole, do której uczęszcza uczeń (druki dostępne w szkole – w sekretariacie lub u pedagoga szkolnego, a także DO POBRANIA tutaj – wniosek i oświadczenie).

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie organu pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto,
 • zaświadczenie z urzędu pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku, zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych świadczeń dla bezrobotnych) lub  oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w urzędzie pracy (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny),
 • decyzja lub zaświadczenie o wysokości zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych/ dodatków do zasiłków, bądź oświadczenie o ich nie pobieraniu,
 • decyzja lub zaświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego,
 • decyzja lub zaświadczenie o wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • odpis wyroku sądowego o zasądzonych alimentach oraz przekaz lub przelew pieniężny,
 • zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów,
 • oświadczenie o wysokości otrzymanych dobrowolnych alimentów na rzecz osób w rodzinie,
 • zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach,
 • decyzja ZUS o przyznaniu emerytury/renty oraz odcinek renty/emerytury lub wyciąg bankowy,
 • oświadczenia rodziców/pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
 • zaświadczenie o ilości ha przeliczeniowych właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni, oraz dowód opłacenia składek w KRUS za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej: zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności na zasadach ogólnych i w formie uproszczonej, zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania i wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, w formie zryczałtowanego podatku dochodowego,  zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania,
 • oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, w formie karty podatkowej,  decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej.
Read More

Bezpieczny powrót do szkoły – wskazówki dla rodzica i ucznia

Read More

Szkoła od 1 września

Jak będzie wyglądała nauka od 1 września w obliczu dalszych problemów z pandemią?

Zapoznaj się z wytycznymi MEN, MZ i GIS.

Informacje podane przez GIS

Informacje podane przez MEN

Wytyczne

Read More

Informacje o kontakcie ze Specjalistyczną Poradnią Profilaktyczno-Terapeutyczna w Tarnowie w okresie trwania epidemii

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna informuje o możliwości korzystania z ofert Poradni także w warunkach kwarantanny i stanu epidemii. Formy pomocy zostały dostosowane do sytuacji w jakiej się obecnie znajdujemy. Z oferty poradni mogą korzystać: wszyscy uczniowie tarnowskich szkół, rodzice i nauczyciele w formie on-line.
Szczegółowe informacje ze strony internetowej : http://www.sppt.tarnow.pl/blog

 1. skype, nazwa: SpecjalistycznaPoradniaProfilaktycznoTerapeutyczna: terapeuci pełnią dyżury od poniedziałku – piątku w godzinach: 8.00 – 16.00,
 2. mail: terminsppt@gmail.com (jeśli mail jest adresowany konkretnie do wybranego terapeuty- prosimy o informacje w tytule maila oraz podanie imienia i nazwiska pod treścią maila). Mail ten jest uruchomiony tylko na czas obecnej sytuacji kryzysowej, pozostałe maile podane na stronie nadal obowiązują i są dostępne. Możecie Państwo pisać o Waszych sposobach zaradczych ale i o obawach, trudnościach. Nie pozostawimy żadnego maila bez odpowiedzi.
 3. telefon: 14 622 27 96 lub 14 636 27 96 od poniedziałku – piątku, w godzinach 8.00- 16.00
 4. profil poradni na Facebook

Dodatkowo na stronie internetowej umieszczamy regularnie artykuły, informacje, które mogą wesprzeć Państwa w obecnej sytuacji (zakładka: Publikacje).
Zachęcamy do kontaktu oraz śledzenia naszej strony internetowej.
Życzymy siły i wytrwałości w najbliższym czasie: Zespół SPPT
Źródło:
http://www.sppt.tarnow.pl/

Read More