Wpłaty za obiady – informacja

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie informuje, że od dnia 1 listopada 2019 roku będzie możliwość dokonywania wpłat za obiady na rachunek bankowy szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie 
ul. Reymonta 30, 33-100 Tarnów 

Nr rachunku: 94 1030 1250 0000 0000 8805 6035 

W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za żywienie dziecka …imię i nazwisko, klasa, za miesiąc…”

Informacja dotycząca wysokości kwoty za dany miesiąc będzie wysyłana na adres e-mail lub udzielana telefonicznie pod numerem 14 636 37 40 wew. 36 lub 23.

Jeżeli z obiadów korzysta więcej niż jedno dziecko z domu, należy zrobić osobny przelew na każde dziecko.

Termin płatności do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Należy bezwzględnie przestrzegać terminu płatności oraz dokonywać opłaty na wskazane kwoty, co do grosza, bez zaokrągleń.

Nie dokonanie wpłaty w terminie może skutkować decyzjami wynikającymi z zapisu  Uchwały Nr XVIII/242/2008 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 stycznia 2008 roku § 3 pkt. 4 w brzmieniu:  „(..) W przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie określonym w ust.2 zaprzestaje się wydawania posiłku począwszy od pierwszego dnia po terminie, aż do uiszczenia zaległej opłaty lub uzyskania przez ucznia decyzji ośrodka pomocy społecznej o przyznaniu pomocy w postaci gorącego posiłku”.

Skip to content