Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie z dnia 30.08.2018 roku

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie z dnia 30.08.2018 roku

W statucie dokonuje się następujących zmian:

Dodaje się :
1.Punkt 30 / III Organy Szkoły. § 6. 1. 30)/ w brzmieniu:
„wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły.
W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły.”

2.Ustęp 4 /V Nauczyciele i inni pracownicy. § 23. 4./ w brzmieniu:
„Nauczyciel podlega ocenie zgodnie ze wskaźnikami zawartymi w regulaminie oceny pracy nauczyciela.”

3.Punkt 20 / VII Uczniowie Szkoły. § 38. 1. 20)/ w brzmieniu:
„uczeń ma prawo do otrzymania legitymacji szkolnej w postaci papierowej lub e-legitymacji.”

Zmienia brzmienie:
Zmienia brzmienie Punkt 12) / V Nauczyciele i inni pracownicy szkoły § 26. ustęp 2. 12)/
z:
„12) informować, najpóźniej 30 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym, uczniów i rodziców (opiekunów) o grożących uczniom ocenach niedostatecznych z przedmiotów edukacyjnych oraz nieodpowiednich i nagannych ocenach zachowania. Rodzice potwierdzają na piśmie przekazaną informację,”
na:
„12) informować, najpóźniej 30 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej, uczniów i rodziców (opiekunów) o grożących uczniom ocenach niedostatecznych z przedmiotów edukacyjnych oraz nieodpowiednich i nagannych ocenach zachowania. Rodzice potwierdzają na piśmie przekazaną informację,”
Zmienia brzmienie Ustęp 3. /Rozdział V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY, § 21. Ustęp 3./
z:
„3. W szkole można utworzyć stanowiska psychologa i reedukatora oraz logopedy.”
na:
„3. W szkole zatrudnieni są: psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny. Do zadań nauczycieli – specjalistów w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, należy m. in.:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży oraz podejmowanie wobec nich innych działań diagnostycznych, w tym badań przesiewowych, diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających im funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkoły,
2) udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
3) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
4) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem przez uczniów środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych,
5) prowadzenie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
Szczegółowy zakres obowiązków ww. pracowników określa przydział czynności.”

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545