Harmonogram pracy nauczycieli świetlicy w r. szk. 2022/2023

 

Poniedziałek

Wtorek Środa Czwartek

Piątek

Fal Małgorzata 11.00-15.30 11.00-16.30 11.00-16.00 11.00-16.30 6.30-12.30
Dalczyńska-Loraj Monika 11.30-16.00 11.00-16.30 11.00-16.00

6.30-13.00

11.00-15.30
Kamińska Magdalena 11.00-16.00 6.30-13.00 11.30-16.30 11.00-16.00 11.30-16.00
Szatko Jolanta 12.30-16.30 11.00-16.00 6.30-13.00

7.30-10.00

12.30-16.00

11.00-15.30
Szafraniec Joanna 6.30-13.00 11.30-14.30 11.00-16.00 —- 7.30-10.00
Kamińska Katarzyna 7.30-10.00 7.30-9.30 —- 11.00-16.00

13.00-16.30

Wicher-Spaczyńska Adrianna —- 14.00-15.30 7.30-10.00 —- 11.00-16.00
           

Read More

Tworzymy grupę, razem bawimy się i uczymy – zajęcia adaptacyjne w świetlicy szkolnej

Nasza świetlica jest miejscem, w którym uczniowie  miło, pożytecznie  i kreatywnie spędzają wolny czas .   

Zajęcia prowadzone są na podstawie planu pracy świetlicy, który opiera się na tygodniowych hasłach tematycznych realizowanych przez wychowawców.

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz stworzenie odpowiednich warunków do zabawy i rekreacji, wypoczynku oraz rozwoju zainteresowań.

Do zadań świetlicy należy:

 1. Rozwijanie umiejętności społecznych (przestrzeganie norm, kontroli emocji, komunikacji, słuchania, umiejętności współpracy).
 2. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej i przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej.
 3. Organizowanie gier oraz zabaw integracyjnych i ruchowych.
 4. Wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym.
 5. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień oraz organizowanie zajęć w tym zakresie.
 6. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
 7. Kształtowanie nawyków higienicznych i rozwijanie sprawności fizycznej.
 8. Współdziałanie z rodzicami, pedagogiem, logopedą, psychologiem, terapeutą pedagogicznym, wychowawcami klas, biblioteką, szkolnym wolontariatem  oraz Dyrekcją Szkoły i  środowiskiem lokalnym.
 9. Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych.
 10. Niwelowanie trudności dydaktycznych  – pomoc w odrabianiu zadań domowych.
 11. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi  i problemowymi.  

Podczas pobytu w świetlicy wychowankowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach. Są to między innymi:

 1. Zajęcia plastyczno – techniczne.
 2. Zajęcia sportowo – rekreacyjne: zabawy na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe w świetlicy.
 3. Zajęcia ruchowo – umuzykalniające.
 4. Zabawy i gry dydaktyczne.
 5. Zajęcia dydaktyczne tematyczne związane z kalendarzem imprez szkolnych i ważnych świąt.
 6. Zajęcia z wykorzystaniem chusty animacyjnej, zabawy konstrukcyjne z klockami.
 7. Zajęcia czytelnicze i biblioterapeutyczne –  bajki i opowiadania tematyczne dla dzieci.
 8. Zajęcia relaksacyjne i psychoedukacyjne.
 9. Zajęcia o tematyce profilaktycznej, patriotycznej i ekologicznej.

Dzieci uczestniczą  również w zajęciach wychowawczych  a także w różnych konkursach  i quizach wiedzy organizowanych przez wychowawców świetlicy.

We wrześniu zrealizowane  były następujące programy adaptacyjne:

 • Tworzymy grupę – razem bawimy się i uczymy – świetlica naszym drugim domem.
 • Poznajemy siebie i szkołę.
 • Razem weselej.
 • Poznajmy się.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Nadrzędnym  celem programów  adaptacyjnych było:                                                                                                                                                                                                              
 •  Stworzenie warunków sprzyjających adaptacji dzieci w nowym środowisku szkolnym odpowiednio do ich potrzeb.
 •  Wspieranie dziecka oraz jego rodziny w nowej sytuacji.
 •  Włączenie dzieci w życie, tradycje i zwyczaje szkoły.
 •  Stworzenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa oraz kształtowanie pozytywnego nastawienia do szkoły.
 • Zintegrowanie zróżnicowanej wiekowo grupy świetlicowej i nowych wychowanków z klas pierwszych.

Podczas zajęć  muzycznych uczniowie  zapoznali się z piosenką „Świetlica”:

Dzieci zostały zapoznane z regulaminem świetlicy, kodeksem wychowanka świetlicy oraz zasadami bezpiecznego korzystania ze stołówki szkolnej, jak  również  z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole i zasadnością ich wprowadzenia.

Wychowawcy  prowadząc zajęcia  zapoznali uczniów z właściwą techniką mycia i dezynfekcji rąk, według instrukcji umieszczonych w widocznym miejscu w szkole. Zwrócono uwagę na częstotliwość mycia i dezynfekcji rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, niedotykania ust, nosa i oczu oraz zachowania  w miarę możliwości dystansu społecznego.

Podczas rozmów nauczyciele dbali o pozytywny przekaz powyższych treści  w celu wzbudzenia u dzieci poczucia bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez poczucia lęku.

Małgorzata Fal

fot. Kinga Bacik

Read More

Zajęcia opiekuńcze dla klas 1-3

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r., informuję, że od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. szkoła podstawowa jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej.

Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej do wychowawców lub sekretariatu szkoły.

Godziny pracy świetlicy uzależnione będą od uzyskanych w tej sprawie informacji.

Na świetlicy obowiązywać będą ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie je umyć lub zdezynfekować), zachowanie dystansu społecznego, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.

Dyrektor Szkoły Andżelika Pach

Read More

„Dla Tych, którzy odeszli” – zajęcia wychowawczo – czytelnicze w świetlicy szkolnej

Zbliżają się szczególne listopadowe dni będące wyrazem pamięci, refleksji, a także zadumy. 1. listopada przypada bowiem Uroczystość Wszystkich Świętych, natomiast 2. listopada Dzień Zaduszny zwany Zaduszkami.

W tym czasie odwiedzamy cmentarze, aby ozdobić kwiatami groby swoich bliskich, zapalić znicze i pomodlić się w ich intencji. Pamiętamy także o tych, którzy zginęli w obronie naszej Ojczyzny, o samotnych żołnierskich mogiłach.

W związku z tym w świetlicy szkolnej zrealizowane zostały  zajęcia wychowawcze ”Pamiętamy o tych, co odeszli”,  podczas których nasi wychowankowie uczestniczyli w rozmowach i pogadankach o tym, w jaki sposób należy zachować się na cmentarzu oraz dbać o groby bliskich nam osób, zachowując w tym roku szczególne zasady higieny i bezpieczeństwa  w związku z pandemią COVID – 19. Nauczycieli omówili z dziećmi tradycję dnia Wszystkich Świętych oraz Zaduszek i sposoby uczczenia tych świąt oraz zapoznali ich z różnicami pomiędzy tymi świętami.
Celem tych rozmów było również wyrabianie i kształtowanie u uczniów właściwego stosunku do miejsc pamięci narodowej.

Dzieci wzięły również udział w zajęciach rozwijających wyobraźnię i myślenie abstrakcyjne „Idziemy na cmentarz” oraz gromadziły słownik wyrazów wokół tematów: ”Wszystkich Świętych” i „Zaduszki”.

Uczniowie uczestniczyli także w projekcji  prezentacji multimedialnej „Najpiękniejsze polskie cmentarze”.

Podczas zajęć czytelniczych dzieci  czytały i omawiały wspólnie z wychowawcami świetlicy następujące wiersze:

 1. W. Broniewski „Zaduszki”
 2. ks. Jan Twardowski „Śpieszmy się”
 3. H. Łochocka „Płoną świeczki”
 4. M. Olszewska „Dzień Zaduszny”
 5. D. Gellnerowa „Dla tych, którzy odeszli” 

Małgorzata Fal

Read More

„Nasze bezpieczeństwo zależy od nas samych” – zajęcia profilaktyczne w świetlicy szkolnej

Na początku roku szkolnego wychowankowie naszej  świetlicy zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole i zasadnością ich wprowadzenia. Podczas rozmów nauczyciele dbali o pozytywny przekaz powyższych treści  w celu wzbudzenia u dzieci poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie bez poczucia lęku. Wychowawcy  prowadząc zajęcia  zapoznali uczniów z właściwą techniką mycia i dezynfekcji rąk według instrukcji umieszczonych w widocznym miejscu w szkole.

Prowadząc zajęcia profilaktyczne z uczniami, nauczyciele omawiali Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie w okresie pandemii COVID -19. Zwrócono uwagę na częstotliwość mycia i dezynfekcji rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, niedotykania ust, nosa i oczu oraz zachowania  w miarę możliwości dystansu społecznego.

Dzieci zostały również zapoznane z 10 zasadami dla ucznia, dotyczącymi bezpiecznego powrotu uczniów do szkół.

Nauczyciele na bieżąco monitorują poprawność stosowania przez dzieci wprowadzonych zasad.

Wychowankowie świetlicy uczestniczyli również w projekcji filmu animowanego „Bajka o koronawirusie”, a w czasie zajęć muzycznych śpiewali piosenkę „Przegoń wirusa”.

Ważnym elementem pracy świetlicy szkolnej jest również zapewnienie bezpieczeństwa swoim wychowankom. W związku z tym we wrześniu uczniowie z naszej świetlicy uczestniczyli w cyklu zajęć profilaktycznych, które miały na celu uwrażliwienie dzieci na problematykę związaną z bezpieczeństwem w drodze do i ze szkoły.

Najważniejsze uwagi z zakresu bezpieczeństwa zostały przekazane w sposób przejrzysty, komunikatywny i atrakcyjny dla uczniów.

Podczas zajęć profilaktycznych wychowawcy świetlicy rozmawiali z dziećmi na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, wdrażali zasady bezpiecznego zachowania się w świetlicy, na przerwach, na korytarzach szkolnych, przed szkołą, na boisku, w domu i omawiali inne niebezpieczne sytuacje, które obserwują na co dzień.

Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi znakami drogowymi i zasadami ruchu drogowego. Poznali również ważne numery telefonów alarmowych oraz brali udział w zabawach ruchowych i scenkach dramowych utrwalających zdobyte wiadomości na temat bezpieczeństwa i zachowań w trudnych sytuacjach.

Zostały zrealizowane także następujące programy i zajęcia profilaktyczne:

 1. „Moje bezpieczeństwo”.
 2. „Droga i ja”.
 3. „Bezpieczna droga do szkoły”.
 4. „Bezpieczna droga – poznajemy znaki drogowe”.
 5. „Bezpieczne zabawy”. 

Uczniowie rozwiązywali również zagadki, rebusy i krzyżówki związane z bezpieczeństwem.

Podczas zajęć czytelniczych dzieci omawiały wspólnie z wychowawcami następujące wiersze:

 1. W. Faber „Światła na skrzyżowaniu”
 2. W. Badalska „Przechodzimy przez ulicę”
 3. T. Śliwiak „Zielone światło”
 4. M. Przewoźniak „Znaki drogowe”

We wrześniu realizowane były również następujące programy adaptacyjne:     

 1. „Poznajmy się ”
 2. „Razem bawimy się i uczymy – świetlica naszym drugim domem”.

Programy te miały na celu integrację zróżnicowanej wiekowo grupy świetlicowej i nowych wychowanków z klas pierwszych. Dzieci zostały zapoznane także z regulaminem świetlicy, kodeksem wychowanka świetlicy i zasadami bezpiecznego korzystania ze stołówki szkolnej.

Małgorzata Fal

fot. Kinga Bacik

Read More

Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2020/2021

Deklaracja zapisu dziecka do świetlicy na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się poprzez pobranie przez zainteresowanych rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszenia dziecka

 • ze strony szkoły POBIERZ oraz odesłanie skanu na adres sekretsp1@umt.tarnow.pl
 • z sekretariatu szkoły –  przez okres wakacji szkolnych, oraz złożenie w sekretariacie szkoły po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie i zachowaniu zasad bezpieczeństwa wynikających z zagrożenia COVID 19
Read More

Ogólnopolski Program Edukacyjny ”Trzymaj Formę!” w świetlicy szkolnej

W ramach współpracy z Wolontariatem Szkolnym świetlica szkolna włączyła się w realizację Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego ”TRZYMAJ FORMĘ!”.

Celem tego programu była edukacja  w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodzin przez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, opierając się na odpowiedzialności indywidualnej  i wolnym wyborze jednostki.

Zajęcia odbywały się w następujących blokach tematycznych:

1. Zdrowy styl życia.

2. Zdrowy styl odżywiania.

3. Ruch w życiu człowieka.

Metody  prowadzenia zajęć:

 • Metody podające: wykład, opowiadanie.
 • Metody problemowe, aktywizujące: inscenizacja, gry dydaktyczne.
 • Metody przypadków: dyskusja, burza mózgów.
 • Metody eksponujące: film, ekspozycja.
 • Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe.

Formy prowadzenia zajęć:

 • zbiorowa,
 • grupowa,
 • indywidualna.

Uczniowie w grupach układali elementy piramidy zdrowego żywienia i wspólnie przyporządkowywali produkty, które według nich pasują do odpowiedniego piętra. Po skończonej pracy dzieci porównywały swoje prace do wzoru i wspólnie omawiały  w jakich miejscach należy zrobić poprawki. Następnie uczniowie podawali pomysły na dania przyrządzane z produktów, które powinniśmy jeść jak najczęściej. Ostatnim etapem ćwiczenia było domalowanie na spodzie piramidy swojej ulubionej aktywności fizycznej, która jest podstawą zdrowego stylu życia.

W ramach projektu odbyły się również następujące zajęcia przygotowane przez wychowawców świetlicy:

Zajęcia profilaktyczne:

 • „Zdrowe odżywianie”.
 • „Talerz zdrowia”.
 • „Zasady zdrowego żywienia – 10 przykazań zdrowotnych”.
 • „Piramida zdrowego żywienia”.
 • „Moje zdrowie w moich rękach”.
 • Projekcja multimedialna: „Lekcja o  zdrowym odżywianiu” oraz „Wiem co jem”.
 • Rozwiązywanie zagadek, rebusów i krzyżówek o tematyce zdrowotnej.

Zajęcia plastyczne:

 • „Farma – owoce i warzywa” – giga kolorowanka.
 • Kolorowanie piramidy zdrowego żywienia.
 • Wycinanie z kolorowego papieru warzyw i owoców.

Zajęcia umuzykalniające:

Nauka i śpiewanie piosenek:

 • „Piosenka o zdrowych owocach i zdrowym ciele”.
 • „Zdrowia smaki – centrum uśmiechu”.
 • „Hej, hej raz i dwa witaminy wolę ja”.
 • „Witaminki, witaminki”.

Realizując projekt ”Trzymaj Formę!” wychowawcy świetlicy zorganizowali również konkurs plastyczny pt. „Dbam o zdrowie, wypoczywam aktywnie”.

Zadaniem uczniów było wykonanie dowolnymi technikami plastycznymi prac przedstawiających aktywny i zdrowy wypoczynek wśród dzieci.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród wychowanków.

Celem konkursu było inspirowanie twórczości artystycznej uczniów, propagowanie różnorodnych technik plastycznych jako środka własnej  wypowiedzi artystycznej oraz zwrócenie uwagi na popularyzowanie zdrowego i aktywnego odpoczynku.

Powstały kolorowe oraz oryginalne prace plastyczne.

Jury oceniając prace brało pod uwagę  pomysłowość, staranność i  samodzielność  wykonania  oraz  wrażenie estetyczne konkursowych prac.

Oto wyniki konkursu:

I miejsce:

 • Karolina Kuczyńska kl. I A
 • Julia Słowik  kl. I A

II miejsce:

 • Maksymilian Kieroński kl. II C
 • Natasza Lesiak kl. II C

III miejsce:

 • Milena Czabańska kl. II B
 • Zuzanna Pękala kl. II B

Wyróżnienie:

 • Karol Sadko kl. II A
 • Jakub Wałaszek kl. II B

Laureaci konkursu  oraz  uczniowie wyróżnieni otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Zwycięzcom naszego konkursu i osobom wyróżnionym bardzo serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczniom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.

Małgorzata Fal

fot. Kinga Bacik

Read More

Konkurs plastyczny „Dbam o zdrowie, wypoczywam aktywnie”

Read More

Informacje dla Rodziców

Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad uczniami w godzinach od 6:30 do 16:30.

Zajęcia prowadzone są na podstawie planu pracy świetlicy, który opiera się na tygodniowych hasłach tematycznych realizowanych przez wychowawców.

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

 1. Stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku.
 2. Dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wychowanków.
 3. Rozwijanie zainteresowań dzieci.
 4. Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.
 5. Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych.
 6. Wdrażanie zasad zgodnego współdziałania w grupie.
 7. Podnoszenie kultury życia codziennego.
 8. Właściwa organizacja czasu wolnego przed lekcjami i po lekcjach.
 9. Niwelowanie trudności dydaktycznych – pomoc w odrabianiu zadań domowych.
 10. Utrwalanie wiadomości zdobytych na zajęciach.
 11. Kształtowanie umiejętności współdziałania i współpracy z innymi uczniami, szacunku dla każdego człowieka oraz przygotowanie do życia społecznego.
 12. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi.
 • Realizując swoje zadania świetlica współpracuje z rodzicami dzieci, wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem, terapeutą zajęciowym, logopedą, biblioteką oraz z Dyrekcją Szkoły.
 • Po zajęciach w świetlicy dzieci mogą samodzielnie wracać do domu, jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę na piśmie.
 • Dzieci mogą być odbierane ze świetlicy tylko przez osoby wskazane przez rodziców (pisemne upoważnienie).
 • Od stycznia 2019 r., zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Tarnowa, koszt jednego obiadu wynosi 3,50 zł.
 • Nieobecności na obiadach należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie (tel. 14 636 37 40 wewn. 21, 23 lub 36) co najmniej dzień wcześniej lub najpóźniej do godz.8.00 w dniu nieobecności. Nieobecności nie zgłoszone nie będą odpisywane.
 • Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą starać się o dofinansowanie obiadów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie, al. M.B. Fatimskiej 9, tel. 14 688 20 23.
Read More

Regulamin korzystania ze świetlicy

 • Świetlica czynna jest od godziny 6:30 do godz. 16:30
 • W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne.
 • Idziemy do świetlicy prosto po lekcjach lub przed lekcjami.
 • Estetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.
 • Tornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.
 • Lubimy porządek i czystość.
 • Informujemy o wyjściu ze świetlicy.
 • Chcemy chętnie pełnić dyżury.
 • Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.
 • Jesteśmy kulturalni.
 • Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.
 • Każdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu.
 • Dbamy o piękny język polski.
 • Obuwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni.
 • Musimy przestrzegać regulaminu świetlicy aby wszystkim, którzy z niej korzystają było dobrze.

 

Read More
Skip to content