Deklaracja dostępności

WSTĘP

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność do swojej strony internetowej zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp1.tarnow.pl

ZGODNOŚĆ Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • filmy nie posiadają napisów,

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Deklarację sporządzono dnia 23.09.2020 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej nr 1 im Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie

KONTAKT I INFORMACJE

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Andżelika Pach
e-mail: dyrsp1@umt.tarnow.pl
telefon: 14 636 37 40

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO – SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element  strony internetowej  chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA SZKOŁY

 1. Główne wejście do szkoły  znajdujące się od ulicy Reymonta, prowadzą do niego schody, oraz  podjazd dla niepełnosprawnych do ulicy Kościuszki. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Szkoła składa się z trzech budynków: Budynek A, Budynek B, sala gimnastyczna.
 3. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 5. W budynku na każdym poziomie (piwnica, parter, 1 piętro i  2 piętro) znajduje się korytarz. Budynki nie posiada wind.
 6. W budynku A nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki). W budynku B jest toaleta dla niepełnosprawnych.
 7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Skip to content