Deklaracja dostępności

WSTĘP

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność do swojej strony internetowej zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp1.tarnow.pl

ZGODNOŚĆ Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • filmy nie posiadają napisów,

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Deklarację sporządzono dnia 23.09.2020 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej nr 1 im Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie

KONTAKT I INFORMACJE

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Andżelika Pach
e-mail: dyrsp1@umt.tarnow.pl
telefon: 14 636 37 40

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO – SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element  strony internetowej  chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA SZKOŁY

 1. Szkoła posiada parking, wjazd na parking znajduje się od strony ul. Kościuszki
 2. Dostęp do budynku dostosowany dla Osób z Niepełnosprawnością:
 • wejście główne do szkoły od strony wschodniej do budynku jest poszerzone, z niskim progiem. Od strony parkingu prowadzi do niego rampa umożliwiająca dostęp osobom na wózkach inwalidzkich;
 • wejście na salę gimnastyczną od strony parkingu jest poszerzone, z niskim progiem. Prowadzi do niego podjazd umożliwiający dostęp osobom na wózkach inwalidzkich;
 • wejście do starego skrzydła Szkoły posiada nakładkę na schody umożliwiająca dostęp osobom na wózkach inwalidzkich.

3. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w co najmniej sposób wizualny lub głosowy (tablice informacyjne, pracownik obsługi)

4. Na drzwiach większości pomieszczeń w Szkole znajdują się oznaczenia sal napisane alfabetem Braille’a

5. Toaleta na parterze jest dostosowana dla Osób z Niepełnosprawnością

6. Budynek nie posiada  wind, w przypadku potrzeby obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym Osób z Niepełnosprawnością, pracownik sekretariatu zawiadamia odpowiedniego pracownika szkoły, który udaje się na parter budynku w celu kompleksowego obsłużenia osoby niepełnosprawnej lub osób ze szczególnymi potrzebami lub umawia wizytę w innym dogodnym terminie

7. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO

 • Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • do budynków można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą,
 • warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym, psem przewodnikiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa.
Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545