Dzień Otwarty – świetlica szkolna uczy, bawi i zaprasza

Dzień Otwarty – świetlica szkolna uczy, bawi i zaprasza

W związku z organizacją w naszej Szkole Dnia Otwartego, wychowawcy świetlicy przygotowali prezentację z działalności świetlicy szkolnej wraz z ofertą różnorodnych zajęć skierowanych do obecnych i przyszłych wychowanków.

Główne zadania świetlicy realizowane w ciągu całego roku szkolnego to: właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach, kształtowanie nawyków kultury osobistej, prawidłowe funkcjonowanie w grupie, rozwijanie zainteresowań i pogłębianie zdolności uczniów, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej oraz udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem pracy opiekuńczo – wychowawczej, realizując założone w nim cele. Poprzez realizację tego planu kształtują u wychowanków umiejętność spostrzegania, pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość oraz wdrażają zasady prawidłowego współdziałania w zespole. Stosując odpowiednie formy pracy i metody aktywizujące rozwijają  u uczniów zdolności do twórczego wysiłku.

Dzieci w naszej świetlicy mają czas na odpoczynek i swobodne zabawy, zgodne z ich zainteresowaniami, mają możliwość korzystać z licznych pomocy dydaktycznych, gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy.

Spośród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez uczniów są zajęcia o charakterze plastyczno – technicznym. W trakcie zajęć wychowankowie poznają różnorodne techniki plastyczne. Prace dzieci na bieżąco  eksponowane są na gazetkach ściennych, jak również w galerii prac uczniów na korytarzu szkolnym. Wychowankowie świetlicy biorą udział w konkursach plastycznych wewnątrz i zewnątrzszkolnych.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą także w zajęciach czytelniczych i biblioterapeutycznych, które rozwijają ich zainteresowania czytelnicze i mają zachęcić ich do czytania czasopism i książek.

Dużą uwagę wychowawcy zwracają również na zajęcia o tematyce patriotycznej, dzięki którym kształtują u uczniów właściwe postawy patriotyczne poprzez rozwijanie w nich poczucia przynależności społecznej, budzenie świadomości narodowej, poznanie znaczenia słowa Ojczyzna a także wyrażenie szacunku dla symboli narodowych.

Wiele czasu poświęca się na zajęcia profilaktyczne związane z bezpieczeństwem dzieci na drodze, w szkole i poza nią oraz w czasie ferii zimowych, przerw świątecznych i wakacyjnego odpoczynku, jak również na zajęcia związane ze zdrowym odżywianiem i aktywnym spędzaniem czasu wolnego.

Uczniowie biorą także udział w zajęciach o tematyce ekologicznej, których głównym celem jest kształtowanie u dzieci wrażliwości na piękno natury i rozwijanie zachowań proekologicznych.

Nasi wychowankowie mają możliwość uczestniczyć w zajęciach umuzykalniających, zajęciach bębniarskich (nauka gry na afrykańskich bębnach djembe), zabawach zręcznościowych z talerzami żonglerskimi, zabawach ruchowych z chustą animacyjną oraz zabawach i grach ruchowych w małej sali gimnastycznej i na powietrzu.

Wychowawcy świetlicy prowadzą także szereg zajęć edukacyjno – wychowawczych wynikających z kalendarza imprez szkolnych, ważnych świąt i rocznic.

Co roku organizowany jest kiermasz kartek bożonarodzeniowych wykonanych przez dzieci na zajęciach świetlicowych pod kierunkiem wychowawców, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

Świetlica współpracuje z Wolontariatem Szkolnym, Samorządem Uczniowskim, biblioteką szkolną, Muzeum Okręgowym, Muzeum Etnograficznym, Miejską Biblioteką Publiczną, Pałacem Młodzieży w Tarnowie oraz z galeriami sztuki.

W ciągu całego roku szkolnego nauczyciele pracujący w świetlicy pomagają uczniom w odrabianiu lekcji oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych, dbają o kulturę zachowania i słowa dzieci, eliminują wszelkie objawy agresji, współpracują z Dyrekcją Szkoły, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym i logopedą w zakresie wymiany informacji o uczniach. Wspierają również rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych,

Oferta różnorodnych zajęć prowadzonych w świetlicy szkolnej bogato zilustrowana fotografiami została zaprezentowana na tablicach ściennych w korytarzu koło świetlicy.

Świetlica szkolna uczy, bawi i zaprasza do zapoznania się z ofertą.

Kinga Bacik i Małgorzata Fal

opracowanie graficzne – Monika Dalczyńska

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545