Informacje dla Rodziców

Informacje dla Rodziców

Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad uczniami w godzinach od 6:30 do 16:30.

Zajęcia prowadzone są na podstawie planu pracy świetlicy, który opiera się na tygodniowych hasłach tematycznych realizowanych przez wychowawców.

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

 1. Stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku.
 2. Dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wychowanków.
 3. Rozwijanie zainteresowań dzieci.
 4. Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.
 5. Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych.
 6. Wdrażanie zasad zgodnego współdziałania w grupie.
 7. Podnoszenie kultury życia codziennego.
 8. Właściwa organizacja czasu wolnego przed lekcjami i po lekcjach.
 9. Niwelowanie trudności dydaktycznych – pomoc w odrabianiu zadań domowych.
 10. Utrwalanie wiadomości zdobytych na zajęciach.
 11. Kształtowanie umiejętności współdziałania i współpracy z innymi uczniami, szacunku dla każdego człowieka oraz przygotowanie do życia społecznego.
 12. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi.
 • Realizując swoje zadania świetlica współpracuje z rodzicami dzieci, wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem, terapeutą zajęciowym, logopedą, biblioteką oraz z Dyrekcją Szkoły.
 • Po zajęciach w świetlicy dzieci mogą samodzielnie wracać do domu, jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę na piśmie.
 • Dzieci mogą być odbierane ze świetlicy tylko przez osoby wskazane przez rodziców (pisemne upoważnienie).
 • Od stycznia 2019 r., zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Tarnowa, koszt jednego obiadu wynosi 3,50 zł.
 • Nieobecności na obiadach należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie (tel. 14 636 37 40 wewn. 21, 23 lub 36) co najmniej dzień wcześniej lub najpóźniej do godz.8.00 w dniu nieobecności. Nieobecności nie zgłoszone nie będą odpisywane.
 • Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą starać się o dofinansowanie obiadów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie, al. M.B. Fatimskiej 9, tel. 14 688 20 23.
Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545