PÓŁKOLONIA LETNIA

PÓŁKOLONIA LETNIA

Zasady naboru na półkolonie w okresie wakacji 2024 roku

1. Uczestnikiem półkolonii może być wyłącznie uczeń publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej, mający adres zamieszkania na terenie miasta Tarnowa lub uczęszczający do szkoły mającej siedzibę na terenie miasta Tarnowa.

2. Przyjmowanie kandydatów na uczestników półkolonii spośród uczniów klas od I do VI odbędzie się poprzez nabór elektroniczny, o którym mowa w ust. 3. 

3. Rejestracja kandydatów na uczestników półkolonii, o których mowa w ust. 2, odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego „Nabór do obsługi procesu rekrutacji na półkolonie”, dostępnego na stronie www.tarnow.pl, w terminie od godziny 8.00 w dniu 23 kwietnia 2024 r. do godziny 12.00 w dniu 24 kwietnia 2024 r.

4. O wstępnym zakwalifikowaniu ucznia na półkolonie, jego opiekunowie prawni zostaną zawiadomieni drogą elektroniczną na adres email podany w formularzu rejestracyjnym, w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r.

5. W terminie do dnia 7 maja 2024 r. do godziny 14.00 opiekunowie prawni uczniów wstępnie zakwalifikowanych, w szkole która została wskazana w formularzu rejestracyjnym, osobiście lub  drogą elektroniczną (skany przesłane na adres e-mail szkoły) składają następujące dokumenty:

  1. podpisany egzemplarz formularza rejestracyjnego, który został złożony w systemie elektronicznym,  o którym mowa w ust. 3,
  2. kopia Karty Tarnowskiej Rodziny – jeśli taką Kartę dana rodzina posiada,
  3. wypełniona karta kwalifikacyjna – formularz do pobrania z systemu elektronicznego,
  4. dowód wpłaty opłaty za udział w półkolonii.

6. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5, w przypadku wolnych miejsc dopuszcza się możliwość rejestracji kandydatów na uczestników półkolonii spośród uczniów z klas I-VIII. Rejestracji kandydata dokonuje jego opiekun prawny do dnia 24 maja 2024 r. do godziny 14.00 w danej szkole organizującej półkolonię, osobiście lub drogą elektroniczną na e-mail szkoły wskazany pod adresem www.tarnow.pl, wraz z dokumentami wskazanymi
w ust. 5 pkt b do pkt d oraz pisemną informacją o adresie email.

7. O zakwalifikowaniu ucznia na półkolonie, opiekunowie prawni zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na adres email podany odpowiednio w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 5 pkt a lub w informacji, o której mowa w ust. 6.

8. Uzupełnienie braków formalnych dokumentów wskazanych w ust. 5 jest dopuszczalne jedynie w terminach ich składania wskazanych odpowiednio w ust. 5 i ust. 6.

9. Niezłożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 5 lub ust. 6, skutkuje skreśleniem ucznia z listy uczestników danej półkolonii.

10. Opłata za udział w półkolonii jednego uczestnika wynosi 965,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) brutto. Dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny opłatę obniża się o 10% za każdego uczestnika.

11. Program półkolonii zapewnia wykwalifikowaną opiekę nad uczestnikiem półkolonii w godzinach od 7.00 do 16.00, przy czym zajęcia programowe powinny się rozpoczynać nie wcześniej niż o godz. 9.00 i trwać – z przerwami na posiłki i odpoczynek do godz. 15.00. Dopuszcza się wydłużenie zakresu wymienionych godzin, w przypadku organizowania dłuższej wycieczki poza Tarnów. W tym wypadku termin i godziny wycieczki ujmuje się w Programie Półkolonii, do wiadomości opiekunów prawnych dzieci.

12. Linki do informacji o naborze i rejestracji uczniów w poszczególnych turnusach półkolonii (rejestracja aktywna wyłącznie w terminie rejestracji wniosków, określonym w ust. 3):

1) I turnus 24.06-05.07. 2024 r. https://zlobki.vulcan.net.pl/turnus1

2) II turnus 08.07-19.07. 2023 r. https://zlobki.vulcan.net.pl/turnus2

Wstępne informacje – kliknij

Zarządzenie dotyczące zasad organizacji półkolonii w roku 2024

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545