Stypendia szkolne o charakterze socjalnym

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający na terenie Miasta Tarnowa znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych, słuchaczom kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Dochód umożliwiający ubieganie się o stypendium szkolne w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 528,00 zł netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Stypendium może być przyznane w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Każdy uprawniony do otrzymania stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 musi przedstawić dokumenty potwierdzające poniesione wydatki edukacyjne.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz załącznikami składa się do dnia 15 września danego roku w szkole, do której uczęszcza uczeń (druki dostępne w szkole – w sekretariacie lub u pedagoga szkolnego, a także DO POBRANIA tutaj – wniosek i oświadczenie).

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie organu pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto,
 • zaświadczenie z urzędu pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku, zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych świadczeń dla bezrobotnych) lub  oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w urzędzie pracy (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny),
 • decyzja lub zaświadczenie o wysokości zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych/ dodatków do zasiłków, bądź oświadczenie o ich nie pobieraniu,
 • decyzja lub zaświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego,
 • decyzja lub zaświadczenie o wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • odpis wyroku sądowego o zasądzonych alimentach oraz przekaz lub przelew pieniężny,
 • zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów,
 • oświadczenie o wysokości otrzymanych dobrowolnych alimentów na rzecz osób w rodzinie,
 • zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach,
 • decyzja ZUS o przyznaniu emerytury/renty oraz odcinek renty/emerytury lub wyciąg bankowy,
 • oświadczenia rodziców/pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
 • zaświadczenie o ilości ha przeliczeniowych właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni, oraz dowód opłacenia składek w KRUS za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej: zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności na zasadach ogólnych i w formie uproszczonej, zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania i wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, w formie zryczałtowanego podatku dochodowego,  zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania,
 • oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, w formie karty podatkowej,  decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej.
Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545