Tworzymy grupę, razem bawimy się i uczymy – zajęcia adaptacyjne w świetlicy szkolnej

Tworzymy grupę, razem bawimy się i uczymy – zajęcia adaptacyjne w świetlicy szkolnej

Nasza świetlica jest miejscem, w którym uczniowie  miło, pożytecznie  i kreatywnie spędzają wolny czas .   

Zajęcia prowadzone są na podstawie planu pracy świetlicy, który opiera się na tygodniowych hasłach tematycznych realizowanych przez wychowawców.

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz stworzenie odpowiednich warunków do zabawy i rekreacji, wypoczynku oraz rozwoju zainteresowań.

Do zadań świetlicy należy:

 1. Rozwijanie umiejętności społecznych (przestrzeganie norm, kontroli emocji, komunikacji, słuchania, umiejętności współpracy).
 2. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej i przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej.
 3. Organizowanie gier oraz zabaw integracyjnych i ruchowych.
 4. Wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym.
 5. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień oraz organizowanie zajęć w tym zakresie.
 6. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
 7. Kształtowanie nawyków higienicznych i rozwijanie sprawności fizycznej.
 8. Współdziałanie z rodzicami, pedagogiem, logopedą, psychologiem, terapeutą pedagogicznym, wychowawcami klas, biblioteką, szkolnym wolontariatem  oraz Dyrekcją Szkoły i  środowiskiem lokalnym.
 9. Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych.
 10. Niwelowanie trudności dydaktycznych  – pomoc w odrabianiu zadań domowych.
 11. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi  i problemowymi.  

Podczas pobytu w świetlicy wychowankowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach. Są to między innymi:

 1. Zajęcia plastyczno – techniczne.
 2. Zajęcia sportowo – rekreacyjne: zabawy na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe w świetlicy.
 3. Zajęcia ruchowo – umuzykalniające.
 4. Zabawy i gry dydaktyczne.
 5. Zajęcia dydaktyczne tematyczne związane z kalendarzem imprez szkolnych i ważnych świąt.
 6. Zajęcia z wykorzystaniem chusty animacyjnej, zabawy konstrukcyjne z klockami.
 7. Zajęcia czytelnicze i biblioterapeutyczne –  bajki i opowiadania tematyczne dla dzieci.
 8. Zajęcia relaksacyjne i psychoedukacyjne.
 9. Zajęcia o tematyce profilaktycznej, patriotycznej i ekologicznej.

Dzieci uczestniczą  również w zajęciach wychowawczych  a także w różnych konkursach  i quizach wiedzy organizowanych przez wychowawców świetlicy.

We wrześniu zrealizowane  były następujące programy adaptacyjne:

 • Tworzymy grupę – razem bawimy się i uczymy – świetlica naszym drugim domem.
 • Poznajemy siebie i szkołę.
 • Razem weselej.
 • Poznajmy się.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Nadrzędnym  celem programów  adaptacyjnych było:                                                                                                                                                                                                              
 •  Stworzenie warunków sprzyjających adaptacji dzieci w nowym środowisku szkolnym odpowiednio do ich potrzeb.
 •  Wspieranie dziecka oraz jego rodziny w nowej sytuacji.
 •  Włączenie dzieci w życie, tradycje i zwyczaje szkoły.
 •  Stworzenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa oraz kształtowanie pozytywnego nastawienia do szkoły.
 • Zintegrowanie zróżnicowanej wiekowo grupy świetlicowej i nowych wychowanków z klas pierwszych.

Podczas zajęć  muzycznych uczniowie  zapoznali się z piosenką „Świetlica”:

Dzieci zostały zapoznane z regulaminem świetlicy, kodeksem wychowanka świetlicy oraz zasadami bezpiecznego korzystania ze stołówki szkolnej, jak  również  z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole i zasadnością ich wprowadzenia.

Wychowawcy  prowadząc zajęcia  zapoznali uczniów z właściwą techniką mycia i dezynfekcji rąk, według instrukcji umieszczonych w widocznym miejscu w szkole. Zwrócono uwagę na częstotliwość mycia i dezynfekcji rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, niedotykania ust, nosa i oczu oraz zachowania  w miarę możliwości dystansu społecznego.

Podczas rozmów nauczyciele dbali o pozytywny przekaz powyższych treści  w celu wzbudzenia u dzieci poczucia bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez poczucia lęku.

Małgorzata Fal

fot. Kinga Bacik

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545