Rozpoczynamy nabór do klasy 7 dwujęzycznej na rok szkolny 2020/2021

Rozpoczynamy nabór do klasy 7 dwujęzycznej na rok szkolny 2020/2021

PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO (nabór do klas siódmych)

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie ogłasza nabór do oddziału dwujęzycznego na poziomie klasy siódmej, w którym drugim językiem nauczania będzie język angielski.
Wnioski można składać od 02.03.2029-30.04.2020 w sekretariacie szkoły. Sprawdzian predyspozycji językowych odbędzie się 12 maja 2020 roku.

Wniosek – POBIERZ

Kształcenie w oddziałach dwujęzycznych w szkole podstawowej rozpoczyna się od klasy siódmej. Zasady rekrutacji określone są w art. 139 ustawy – Prawo oświatowe.

Przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania.

Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, a w przypadku wolnych miejsc kandydatów niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne:

Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się ucznia, który:

 – otrzymał promocję do klasy siódmej,

– uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną (art. 139 ustawy – Prawo oświatowe).

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,

2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego,

3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział dwujęzyczny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe. Na podstawie art. 154 ust. 4 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe dyrektor publicznej szkoły podstawowej do końca lutego podaje do publicznej wiadomości informację o języku obcym, który jest drugim językiem nauczania w danym oddziale dwujęzycznym.

Nabór do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych dokonywany jest na podstawie Wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego.

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545