Rozpoczynamy nabór do klas I na rok szkolny 2020/2021

Rozpoczynamy nabór do klas I na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice!

Dnia 17 lutego 2020r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie ogłasza rozpoczęcie naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są dzieci:

– 7-letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,

– 6-letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej ( art. 36 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe)

Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30 w terminach:

– dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły  od dnia 17 lutego 2020r.

– dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły – od 9 marca do 17 kwietnia 2020 roku do godz. 15.00.

Obowiązywać będzie rekrutacja tradycyjna (w formie papierowej).

Druki do zapisu i wnioski o przyjęcie dziecka dostępne są w sekretariacie oraz w wersji elektronicznej:

 Linki:

Druk o przyjęcie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem

Zasady rekrutacji – informator

Zarządzenie Prezydenta

+ załącznik nr 2 – terminarz rekrutacji

Uchwała nr XXXVI/359/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie

Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie

Serdecznie zapraszamy!

PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO (nabór do klas siódmych)

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie ogłasza nabór do oddziału dwujęzycznego na poziomie klasy siódmej, w którym drugim językiem nauczania będzie język angielski.
Wioski można składać od 02.03.2029-30.04.2020 w sekretariacie szkoły. Sprawdzian predyspozycji językowych odbędzie się 12 maja 2020 roku.

Kształcenie w oddziałach dwujęzycznych w szkole podstawowej rozpoczyna się od klasy siódmej. Zasady rekrutacji określone są w art. 139 ustawy – Prawo oświatowe.

Przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania.

Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, a w przypadku wolnych miejsc kandydatów niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne:

Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się ucznia, który:

 – otrzymał promocję do klasy siódmej,

– uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną (art. 139 ustawy – Prawo oświatowe).

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,

2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego,

3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział dwujęzyczny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe. Na podstawie art. 154 ust. 4 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe dyrektor publicznej szkoły podstawowej do końca lutego podaje do publicznej wiadomości informację o języku obcym, który jest drugim językiem nauczania w danym oddziale dwujęzycznym.

Nabór do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych dokonywany jest na podstawie Wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego.

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545