Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie z dnia 30.08.2019 r.

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie z dnia 30.08.2019 r.

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie

z dnia 30.08.2019 r.

W statucie dokonuje się następujących zmian:

Usuwa się:

 1. 4a § 32. Ust.1 /VI Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w brzmieniu:

uczeń klasy II gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzyma promocji do klasy III,  1  września  2018  r.  stanie  się  uczniem  klasy  VIII  szkoły  podstawowej,  a  uczeń  klasy  III gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończy tej szkoły, 1 września 2019 r. stanie się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.

 

 1. 1 – 6 § 40/ IX KLASY GIMNAZJUM w brzmieniu:
 2. Szkoła prowadzi klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu ich wygaśnięcia.
 3. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący:

1)w części pierwszej — wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych,

2)w części drugiej — wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

3)w części trzeciej — wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego -ustalone w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”.

 1. Procedury przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego regulują odrębne przepisy.
 2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego  nie  są  odnotowane  na  świadectwie  i  nie  wpływają  na ukończenie szkoły.
 3. Uczeń gimnazjum ma  obowiązek  realizacji  projektu  edukacyjnego.  Zasady  realizacji  ww. projektu regulują odrębne przepisy.
 4. Tryb ustalania śródrocznych i rocznych ocen zachowania oraz ocen z przedmiotów edukacyjnych dla uczniów klas gimnazjalnych określają przepisy niniejszego Statutu zawarte w rozdziale VI.

 

Zmienia się:

 1. pkt.13 § 28./VI Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w brzmieniu: Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową, sprawdzian, test (nieobecność usprawiedliwiona), powinien tę pracę napisać w wyznaczonym przez nauczyciela terminie w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły.

Zmienia się :

 1. 4 § 30./VI Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w brzmieniu:

Miesięczna ocena zachowania uczniów I etapu edukacyjnego  wyrażona jest w trzystopniowej skali barwnej :

 1. czerwone kółko –wzorowe,
 2. żółte kółko –dobre,
 3. czarne kółko –niewłaściwe.

Na:

Miesięczna ocena zachowania uczniów I etapu edukacyjnego  wyrażona jest w trzystopniowej skali wyrażonej za pomocą symboli graficznych.

 

 1. 15 § 28./VI Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w brzmieniu:

Uczeń ma możliwość poprawy każdej oceny z testu, sprawdzianu obejmującego więcej niż trzy jednostki  lekcyjne  w  terminie  2  tygodni  od otrzymania  tej  oceny,  po  ustaleniu  z nauczycielem uczącym  terminu  oraz  sposobu  poprawy.  W  szczególnych  przypadkach  nauczyciel  ma  prawo wyznaczyć inny termin poprawy.

Na:

Uczeń ma możliwość poprawy oceny bieżącej na zasadach wynikających z Przedmiotowych Systemów Oceniania.

 

 1. 1 – 4 § 17/IV Organizacja szkoły w brzmieniu:
 2. Dla uczniów, którzy z uzasadnionych powodów muszą dłużej przebywać w szkole, organizuje się zajęcia świetlicowe,  uwzględniające  potrzeby  edukacyjne  oraz  rozwojowe  dzieci  i  młodzieży.  W czasie tych zajęć zapewnia się uczniom opiekę w godzinach 6:30 –16:30.
 3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, w których liczba uczniów nie powinna przekraczać 25.
 4. Za jakość pracy  świetlicy  odpowiada  wyznaczony  przez  dyrektora  szkoły  pracownik,  który przygotowuje plan pracy świetlicy będący elementem planu pracy szkoły.
 5. W szkole działa stołówka, która jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni dla uczniów szkoły.

Na:

 1. W szkole działa świetlica zapewniająca opiekę uczniom w godzinach 6.30 – 16.30, w ramach której prowadzone są zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe uczniów.
 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, w których liczba uczniów nie powinna przekraczać 25.
 3. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy rodziców /opiekunów prawnych lub organizację dojazdu do placówki muszą przebywać dłużej w szkole.
 4. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęcia świetlicowe w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie z klas I – III.
 5. Za jakość  pracy  świetlicy  odpowiada  wyznaczony  przez  dyrektora  szkoły  pracownik,  który przygotowuje plan pracy świetlicy będący elementem planu pracy szkoły.
 6. W szkole działa stołówka, która jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni dla uczniów szkoły.

 

 1. 11 § 38/VII w brzmieniu:

Ustala się następujące rodzaje kar:

 1. zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych,
 2. wykonanie prac na rzecz szkoły, dostosowanych do możliwości ucznia i za zgodą rodziców,
 3. upomnienie wychowawcy klasy z równoczesnym, pisemnym powiadomieniem rodziców o nieodpowiednim lub nagannym zachowaniu ucznia,
 4. nagana dyrektora  szkoły  z  równoczesnym,  pisemnym  powiadomieniem  rodziców o nieodpowiednim lub nagannym zachowaniu ucznia,
 5. przeniesienie ucznia do równoległego oddziału szkoły,

Na:

Ustala się następujące rodzaje kar:

 • czasowe zawieszenie możliwości korzystania z przywilejów ucznia;
 • zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych;
 • wykonanie prac na rzecz szkoły, dostosowanych do możliwości ucznia i za zgodą rodziców;
 • upomnienie wychowawcy klasy z równoczesnym, pisemnym powiadomieniem rodziców o nieodpowiednim lub nagannym zachowaniu ucznia;
 • nagana dyrektora szkoły  z  równoczesnym,  pisemnym  powiadomieniem  rodziców o nieodpowiednim lub nagannym zachowaniu ucznia.
Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545